×

coop day

One Day Trip


เส้นทางสมุยโมเดล

รับจำนวน 40 คน (3 วัน 2 คืน)


เส้นทางศึกษาดูงานบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

รับจำนวน 30 คน (2 วัน 1 คืน)


หมายเหตุ :ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม One Day Trip จะต้องชำระค่าศึกษาดูงานภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.
โดยการโอนเงินมาที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-1-14776-8
พร้อมทั้งส่งเอกสาร การโอนเงินมายัง นางสาวจุรีย์พร แก้วเกิด ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อีเมล์ jureeporn25271@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-7567-3114
*ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินคืนทุกกรณี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-7567-3113