×

coop day

กำหนดการ


กำหนดการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562

“หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 6-8 มิถุนายน 2562

ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

************************************


วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

เวลา กิจกรรม
07:30 - 09:00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
09:00 - 09:15 น. ชมการแสดงชุด “สหกิจก้าวไกลด้วยบารมีจักรีวงศ์” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
09:15 - 09:20 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
09.20 - 09.25 น. กล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.25 - 10:25 น. กล่าวเปิดงานและให้นโยบายเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษา โดย
    - ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  กล่าวรายงาน โดย
    - นางนงนภัส หมวดเดช ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา
10.25 - 10:40 น. พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562
10:40 - 11:30 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Future Direction for International Cooperative and Work-Integrated Education” โดย Dr.Nancy Johnston, President of WACE
11.30 – 12.00 น. ประธานชมนิทรรศการ “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” และ เยี่ยมบูธสถานประกอบการ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางสหกิจศึกษาไทยในอนาคตในมุมมองของสถานศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย
14.00 – 15.00 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางสหกิจศึกษาไทยในอนาคตในมุมมองของสถานประกอบการ” โดย ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ
  รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
15.00 – 15.20 น. ชมการแสดงชุด “สยามมลายูคู่ถิ่นใต้” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15.20 – 15.30 น. พิธีมอบธงแก่เจ้าภาพปีถัดไป และพิธีปิด
  มอบโดย
    - ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  รับมอบโดย
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้แทนประธานเครือข่าย พัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
15.30 น. ผู้ร่วมงานชมนิทรรศการและบูธสถานประกอบการ ผู้ที่ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางตามกิจกรรมที่เลือกไว้กำหนดการ สำหรับผู้ร่วมศึกษาดูงานสมุยโมเดล


วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

เวลา กิจกรรม
16.00 น. ออกเดินทางไปท่าเรือดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18.00 น. เดินทางไปเกาะสมุยโดยเรือซีทรานส์เฟอร์รี่ ชมพระอาทิตย์ตกดินกลางทะเลอ่าวไทย
19.30 น. เดินทางถึงท่าเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
20.00 น. รับประทานอาหารเย็นริมทะเล ณ ร้านอาหารพื้นบ้าน ร้านดังของเกาะสมุย
21.00 น. เดินทางถึงที่พัก โรงแรมไอบิสสมุย บ่อผุด
  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

เวลา กิจกรรม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมไอบิสสมุย
08.45 น. เดินทางไปโรงแรมโนราบีช
09.00 น. แนะนำการจัดสหกิจศึกษาของแต่และสถาบันกับชมรมผู้จัดการฝ่ายบุคคลอำเภอเกาะสมุย สถานประการการแนะนำโรงแรมและโปรแกรมการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละช่วงเวลา
10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 น. ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดสหกิจศึกษาร่วมกับชมรมผู้จัดการฝ่ายบุคคลอำเภอเกาะสมุย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงแรมโนราบีช
13.00 น. แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเยี่ยมชมสถานประกอบการที่มี Best/Good Practices ด้านสหกิจศึกษา/WBL
    • กลุ่มที่ 1 โรงแรมโนราบีช รีสอร์ท แอนด์สปา (Nora Hotels & Resorts)
    • กลุ่มที่ 2 โรงแรม Banyan Tree Samui
    • กลุ่มที่ 3 โรงแรม Six Senses Samui
    • กลุ่มที่ 4 โรงแรม W Hotel Samui
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก ณ โรงแรมโนราบีช พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับ ณ โรงแรมโนราบุรี
20.00 น. กิจกรรมทบทวนการศึกษาดูงาน (AAR)
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

เวลา กิจกรรม
09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00 น. เช็คเอาท์สำหรับผู้ที่เดินทางกลับกรุงเทพฯ เส้นทางนครศรีธรรมราช – ดอนเมือง
    • Air Asia เที่ยวบินเวลา 16.30 น.
    • Lion Air เที่ยวบินเวลา 16.30 น.
13.00 น. เช็คเอาท์สำหรับผู้ที่เดินทางกลับกรุงเทพฯ เส้นทางนครศรีธรรมราช – ดอนเมือง
    • Nok Air เที่ยวบินเวลา 17.40 น.
    • Lion Air เที่ยวบินเวลา 18.20 น.
    • Air Asia เที่ยวบินเวลา 20.05 น.กำหนดการ สำหรับผู้ร่วมศึกษาดูงาน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)


วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

เวลา กิจกรรม
16.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปยัง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารหลานตาชู จังหวัดพัทลุง
20.00 น. เดินทางถึงที่พัก ณ โรงแรมเซนทริส จังหวัดพัทลุง

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

เวลา กิจกรรม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.30 น. ออกเดินทางไปยังบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
09:00 น. ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น
    1) โรงงานแปรรูปสุกร อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (จำกัดจำนวนเพียง 10 คน)
    2) โรงงานแปรรูปไก่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (จำกัดจำนวนเพียง 10 คน)
    3) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดพัทลุง (จำกัดจำนวนเพียง 10 คน)
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. เดินทางไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
14:30 น. เยี่ยมชมหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
16.00 น. แวะซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง และชมเมืองหาดใหญ่
17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่