×

coop day

แจ้งยืนยันการใช้บริการรถบัสรับส่งวันที่ 6 มิถุนายน 2562


แจ้งสำหรับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทยโดยเดินทางมาร่วมงานในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ทางผู้จัดได้บริการรถบัสรับ-ส่ง จากสนามบินนครศรีธรรมราชมายังพื้นที่จัดงานที่มหาวิทยาลัยวลักษณ์ ทั้งขามาและขากลับดังนี้

ขามา
1. เที่ยวบิน DD7804 สายการบินนกแอร์ เวลา 07.15 น.
2. เที่ยวบิน FD3188 สายการบินแอร์เอเชีย เวลา 08.05 น.


ขากลับ

1. รถออกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (หน้าอาคารไทยบุรี) ไปส่งยังสนามบินนครศรีธรรมราช รถออกเวลา 16.00 น.

โดยหากท่านประสงค์จะใช้บริการรถบัสรับส่ง ให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล, เบอร์ติดต่อ, พร้อมเที่ยวบินวันที่ 6 มิถุนายน 2562 และตอบกลับมายังอีเมล์ coopday62@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางผู้จัดในการเช็คยอดจำนวน และจัดบริการรถบัสรับส่งให้ท่านต่อไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายอนันต์เดช ศรีราพร ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร. 0-7567- 3182 อีเมล์ coopday62@gmail.com